நான் உன் பாடல் ............!!!
நீ என் தேடல்................!!!
இடையில் ஏன் இந்த மௌனங்கள் ...........!!!
😍😍 @sruthiraj_official ,@gayatri.jayaraman .
.
.Song selection by my Dear Teacher @kushi_kaps
. .
. #azhaguravi #azhagusudha #RaviSudha #RS #azhaguranjani #RaviRanjani #RR #kuttima #suntv #suntvserial #suntvserialactor #suntvserialactress #tamilserials #tamilserialactor #tamilserialactress #tamillovesong #tamilsadsong #tamilsong #tamilmovies , #sruthiraj #vibhu #azhaguserial , #actor , #dance , #dancer , #model , #modeling , #instagram , #insta , #tiktok ,
நான் உன் பாடல் ............!!!
நீ என் தேடல்................!!!
இடையில் ஏன் இந்த மௌனங்கள் ...........!!!
😍😍 @sruthiraj_official ,@gayatri.jayaraman .
.
.Song selection by my Dear Teacher @kushi_kaps
. .
.#azhaguravi #azhagusudha #RaviSudha #RS #azhaguranjani #RaviRanjani #RR #kuttima #suntv #suntvserial #suntvserialactor #suntvserialactress #tamilserials #tamilserialactor #tamilserialactress #tamillovesong #tamilsadsong #tamilsong #tamilmovies,#sruthiraj #vibhu #azhaguserial,#actor,#dance,#dancer,#model,#modeling,#instagram,#insta,#tiktok, நான் உன் பாடல் ............!!!
நீ என் தேடல்................!!!
இடையில் ஏன் இந்த மௌனங்கள் ...........!!!
😍😍 @sruthiraj_official ,@gayatri.jayaraman .
.
.Song selection by my Dear Teacher @kushi_kaps
. .
.#azhaguravi #azhagusudha #RaviSudha #RS #azhaguranjani #RaviRanjani #RR #kuttima #suntv #suntvserial #suntvserialactor #suntvserialactress #tamilserials #tamilserialactor #tamilserialactress #tamillovesong #tamilsadsong #tamilsong #tamilmovies,#sruthiraj #vibhu #azhaguserial,#actor,#dance,#dancer,#model,#modeling,#instagram,#insta,#tiktok, நான் உன் பாடல் ............!!!
நீ என் தேடல்................!!!
இடையில் ஏன் இந்த மௌனங்கள் ...........!!!
😍😍 @sruthiraj_official ,@gayatri.jayaraman .
.
.Song selection by my Dear Teacher @kushi_kaps
. .
.#azhaguravi #azhagusudha #RaviSudha #RS #azhaguranjani #RaviRanjani #RR #kuttima #suntv #suntvserial #suntvserialactor #suntvserialactress #tamilserials #tamilserialactor #tamilserialactress #tamillovesong #tamilsadsong #tamilsong #tamilmovies,#sruthiraj #vibhu #azhaguserial,#actor,#dance,#dancer,#model,#modeling,#instagram,#insta,#tiktok, நான் உன் பாடல் ............!!!
நீ என் தேடல்................!!!
இடையில் ஏன் இந்த மௌனங்கள் ...........!!!
😍😍 @sruthiraj_official ,@gayatri.jayaraman .
.
.Song selection by my Dear Teacher @kushi_kaps
. .
.#azhaguravi #azhagusudha #RaviSudha #RS #azhaguranjani #RaviRanjani #RR #kuttima #suntv #suntvserial #suntvserialactor #suntvserialactress #tamilserials #tamilserialactor #tamilserialactress #tamillovesong #tamilsadsong #tamilsong #tamilmovies,#sruthiraj #vibhu #azhaguserial,#actor,#dance,#dancer,#model,#modeling,#instagram,#insta,#tiktok,

727

6

 • @srisshanmuges 3 December, 2019

  Super

 • @kanaga.sruthi.fan 3 December, 2019

  Super

 • @nandhini2715 3 December, 2019

  Nice edit ❤️

 • @shruthirajnasiyath 3 December, 2019

  😭 its so sad

 • @sr_rubyruby 3 December, 2019

  Sema super👌👌👌👌

 • @sweetie_darlz 3 December, 2019

  😱 Superrrrrrrrree 😍😍😍😍😍😍😍